Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSystem kontyngentów taryfowych na produkty rolno-spożywcze

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2015-11-22 22:53:41
produkty rolno-spożywcze, system kontyngentów taryfowych, kanada

Wymogi kanadyjskie

1. Ramy systemu kontyngentów taryfowych w Kanadzie

Kanada jest stroną Porozumienia ws. rolnictwa Światowej Organizacji Handlu z grudnia 1993 r. W związku z powyższym, system stosowanych uprzednio ilościowych ograniczeń importowych został w 1995 roku zastąpiony w Kanadzie przez system kontyngentów taryfowych tzw. tariff rate quotas (TRQ).

Organem administracji federalnej nadzorującym obrót z zagranicą towarami o ograniczonym obrocie, w tym wybranymi towarami rolno-spożywczymi jest Biuro Kontroli Eksportu i Importu (The Exports and Imports Controls Bureau - EICB). Biuro to podlega federalnemu Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego (Department of Foreign Affairs and International Trade - DFAIT).

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady importu i eksportu oraz ramy dla ustalania kontyngentów w Kanadzie jest Ustawa o Zezwoleniach Eksportowych i Importowych (Export and Import Permits Act, tekst ujednolicony stanowi załącznik nr 1), oraz będąca jej uzupełnieniem Lista Towarów Objętych Kontrolą Importu (załącznik nr 2). Lista ta szczegółowo określa te produkty i numery sklasyfikowanych produktów, które podlegają kontroli importu oraz są objęte kontyngentami taryfowymi.

Wszystkie TRQ są tworzone w oparciu i zgodnie z klasyfikacją numeryczną produktów kanadyjskiej taryfy celnej, opracowaną na podstawie zharmonizowanego systemu kodów HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) Światowej Organizacji Celnej (Word Customs Organization - WCO), który stosuje około 200 krajów.

Zgodnie z artykułem 10.2 ww. ustawy, towary o regulowanym obrocie, w ilościach mieszczących się w ramach kontyngentu, są klasyfikowane w kanadyjskiej taryfie celnej w ramach pozycji taryfowej jako „within access commitment" i podlegają niższym stawkom celnym.

Ilości importowane do Kanady przekraczające przyznany kontyngent podlegają zdecydowanie wyższym stawkom celnym, określanym w taryfie jako "over access commitment". W tym przypadku, firmy kanadyjskie mogą nadal importować dany towar, jednak w ramach tzw. General Import Permit No.100, (szczegóły na ten temat znajdują się na stronie: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-37/

Pełną listę towarów, których import i/lub eksport objęty jest w Kanadzie kontrolą można znaleźć na stronie: http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?lang=eng

2. Najważniejsze postanowienia zawarte w ustawach i rozporządzeniach dotyczące kontyngentów taryfowych

W ramach ustawy o zezwoleniach eksportowych i importowych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego Kanady ustala kwoty importowe na produkty objęte kontyngentami, w tym na towary rolno-spożywcze.

Zgodnie z przepisami ustawy, Ministerstwo ma określać ilości dopuszczalnego importu poszczególnych produktów, na poziomie lub obliczanego według wzorów określonych w międzynarodowych umowach handlowych, których Kanada jest stroną.

W ramach umów o wolnym handlu z USA (Canada - U.S. Free Trade Agreement - FTA) i NAFTA (North American Free Trade Agreement) Kanada zobowiązała się do preferencyjnego dopuszczania wyrobów z USA i Meksyku po niższych stawkach celnych, określanych w taryfie jako "access level commitments".

Jeżeli jedno z przyjętych zobowiązań jest wyższe (w ramach WTO, NAFTA lub FTA) - wówczas obowiązującymi są ilości z przyjętego przez Kanadę "najwyższego" z zobowiązań.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej objęte są stawkami KNU - Klauzuli Największego Uprzywilejowania.

Jeżeli dla danego towaru w ramach wyżej wymienionych umów w rubryce "Applicable Preferential Tariffs" dla danego towaru widnieje adnotacja "Free", to dla państw (objętych porozumieniami o wolnym handlu) obowiązuje zerowa stawka cła (dla sprowadzonych z tych kierunków ilości mieszczących się w kontyngentach taryfowych, czyli są określane jako "within access commitment").

W przypadku zobowiązań ilościowych dostęp w ramach WTO i umowy o wolnym handlu NAFTA czy BHE (umowa handlowa pomiędzy USA i Kanadą w sprawie jaj wylęgowych broilerów i piskląt - Broiler Hatching Eggs and Chicks Agreement) często skutkuje dwoma różnymi poziomami dopuszczalnego importu. Sytuacja taka ma miejsce, ponieważ niektóre zobowiązania są wyrażone jako procent produkcji krajowej i Minister nie może ilościowo wyznaczyć poziomu dopuszczalnego importu, do którego stosowane będą preferencyjne stawki celne.

Produktami objętymi odmiennymi zobowiązaniami w ramach WTO i FTA / NAFTA / BHE są kurczaki, indyki, jaja i produkty z jaj, jaja wylęgowe brojlerów i pisklęta.

Tabela szczegółowo przedstawiająca wyżej opisaną sytuację dostępna jest na stronie internetowej DFAIT: http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/incubation/index.aspx?lang=eng

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego upoważnione jest na mocy ww. ustawy do ustanowienia metody określania ilości oraz do wydawania dla importerów tzw. przydziałów - w jęz. angielskim określane jako "import allocations" lub „quota-shares".

O przyznanie kwot mogą ubiegać się importerzy będący rezydentami kanadyjskimi, którzy posiadają odpowiednie pozwolenie importowe na daną grupę produktów objętych ograniczeniami obrotu - tzw. TRQ Import Permit.

Artykuł 8.3 ustawy przewiduje wydawanie zezwoleń na przywóz towarów dla mieszkańców Kanady, w tym kwot dodatkowych dopuszczalnego importu.

Ogólna procedura przyznawania kwot importowych zawarta jest w przepisach rozporządzenia pt. „Import Allocation Regulations" http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/SOR-95-36/page-1.html

Ministerstwo zawiadamia importerów publikując, w drugiej połowie roku, na swojej stronie internetowej, noty informacyjne (Notices to Importers) o rozpoczęciu i zasadach procesu przyznawania kwot importowych na kolejny rok i zaprasza do składania wniosków zanim poziom kontyngentów jest znany, mimo że przydziały zostaną przyznane już po ustanowieniu przez Ministerstwo ilości importowych.

W nocie tej znajdują się również linki do formularzy dokumentów stosowanych przy składaniu aplikacji o przyznanie kwoty importowej.

Przykładowa nota tego typu dotycząca produktów z indyka dostępna jest na stronie internetowej ministerstwa: http://www.international.gc.ca/controls-controles/notices_avis/archived-archivee.aspx?lang=eng

Wnioski o przyznanie kwot importowych zobowiązane są składać wszystkie firmy chcące importować w ramach kwot kontyngentów, jednakże te kwoty są zwykle przyznawane w pierwszej kolejności dla dwóch grup:

- Importerów tradycyjnych (traditional allocation holders) - czyli firm, które sprowadzały dany produkt przed wejściem ograniczeń w obrocie,

- Importerów-producentów, wykorzystujących produkt importowany w procesie produkcji jako składnik produktu finalnego, który nie widnieje na liście ograniczonego importu (non-ICL products).

Pozostała część kontyngentu, jeśli taka pozostanie, jest przyznawana innym uczestnikom biorącym udział w procesie przyznawania kwot importowych na zasadach określonych w notach, o których mowa powyżej.

Elementem uzupełniającym system są również dodatkowe pozwolenia na import po preferencyjnych stawkach celnych, w przypadkach:

 • jeżeli importowany wyrób przeznaczony jest do dalszego przerobu - a wyrób końcowy będzie reeksportowany z Kanady - są to tzw. dodatkowe zezwolenia importowe w ramach Programu Importowego dla Reeksportu.
 • gdy celem importu jest zbadanie rynku (import of dairy products for the purpose of test marketing), jednak dotyczą one, co do zasady, nowych produktów na rynku, a rozpoczęcie ich produkcji w Kanadzie wymagałoby poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych ("new products that are, for example, unique or are produced with unique processes and require asubstantial capital investment for their production");
 • wyjątkowych lub niezwyczajnych, po uwzględnieniu takich kryteriów, jak np. dostępność danego produktu (lub substytutu) na rynku ("Other applications for authorization for supplementary imports due to extraordinary or unusual circumstances will be evaluated on their individual merits. In deciding whether or not to authorize supplementary imports, the Minister will consider, amongst other criteria, the availability of like or substitutable products in the Canadian market");
 • nadzwyczajnych (Minister może także wydać konkretne pozwolenie specjalne tzw."specific import permit").

Firmy z przyznanymi kwotami importowymi po złożeniu odpowiedniej aplikacji otrzymują specjalne pozwolenie importowe, który upoważnia do importu po niższych stawkach tak długo, jak spełniają kryteria określone i zawarte w rozporządzeniach dla poszczególnych produktów tzw. Allocation Methods Order.

Ministerstwo na stronie internetowej w oficjalnych notach publikuje corocznie, zwykle w listopadzie, informacje dotyczące ilości przewidzianych dla produktów objętych kontyngentami na rok następny (w tym produktów rolno-spożywczych), jak również listę firm, które kwoty importowe otrzymały.

Ministerstwo ogłasza również w notach ilości dopuszczalne do importu po preferencyjnych stawkach towarów na zasadach specjalnych warunków dostępu (special access conditions), które mogą być stosowane w szczególnych przypadkach - np. w ramach rezerw krajowych, dystrybucji produktów objętych kontyngentami na obszarach bezcłowych, itp.

Przedmiotem corocznych not informacyjnych są także wszelkie inne zagadnienia i zmiany związane z handlem towarami o ograniczonym obrocie, publikowane na stronie:

http://www.international.gc.ca/controls-controles/notices_avis/exp/list_liste/index.aspx?lang=eng#imp

Zezwolenie na import w ramach kontyngentów. Więcej na jego temat stronach:http://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/impor/permits-licences.aspx?menu_id=62oraz

http://www.international.gc.ca/controls-controles/assets/pdfs/forms/documents/EXT1466.pdf

3. Kontyngenty w praktyce

Jak wynika z ostatniego dostępnego opublikowanego przez Ministerstwo raportu rocznego, tj. za rok 2008 (rok obrachunkowy - tzw."quota year" liczony od dnia 1 sierpnia 2007 r. do dnia 31 lipca 2008 r.) z działań realizowanych w celu wykonywania przepisów ustawy o zezwoleniach eksportowych i importowych Ministra Spraw Zagranicznych i Handlu Zagranicznego Kanady - sytuacja wykorzystania kwot importu po preferencyjnych stawkach celnych jest różna w zależności od kategorii wyrobów.

Poniżej przedstawiona jest sytuacja na przykładzie wyrobów mleczarskich:

 • masło - w okresie obrachunkowym kontyngent taryfowy (TRQ) wyniósł 3.274.000 kg, z których 2.000.000 kg zostało zarezerwowanych pod import masła z Nowej Zelandii. Kontyngent taryfowy został w całości przyznany Kanadyjskiej Komisji ds. Mleczarstwa - The Canadian Dairy Commission (CDC) i w całości wykorzystany. Dodatkowe pozwolenia na import po preferencyjnych stawkach wyrobów przeznaczonych na reeksport objęły 4.113.183 kg, azprzeznaczeniem na inne cele (import permits for other purposes) - 7.431 kg;
 • sery - od 1979 roku roczny kontyngent taryfowy pozostaje na niezmienionym poziomie 20.411.866 kg. Zgodnie z porozumieniem Kanady z UE z grudnia 1995 r., 66% kontyngentu przeznaczone jest na import serów z UE i 34% na import serów z innych kierunków. Kwoty kontyngentów zostały przyznane w całości importerom z listy (quota holders list) opublikowanej na stronie: http://www.international.gc.ca/controls-controles/prod/agri/dairy-laitiers/cheese-15-fromage.aspx?lang=eng

Dodatkowe pozwolenia na import po preferencyjnych stawkach wyrobów przeznaczonych na reeksport objęły 3.968.567 kg, a z przeznaczeniem na inne cele - 1.167.810 kg;

 • maślanka w proszku (powdered buttermilk) - wynoszące 908.000 kg kwoty w ramach kontyngentów na rok 2008 zostały w całości przyznane na import z Nowej Zelandii. W wyniku suszy i sytuacji rynkowej w Nowej Zelandii, kwoty zostały zglobalizowane za zgodą tego kraju. Na pozwolenia reeksportowe przyznano 21.665 kg, a na dodatkowe pozwolenia na import przyznano łącznie 20.454 kg.
 • mleko (fluid milk) - kwota kontyngentów na rok 2008 została określona na 64.500 ton, coodpowiada szacunkowym zakupom mleka przez konsumentów kanadyjskich głównie w USA wramach zakupów przygranicznych. Import produktów przygraniczny podlega warunkom rozporządzenia "General Import Permit No.1 - Dairy Products for Personal Use", które dokładnie reguluje sytuację wwozu do Kanady produktów mlecznych do własnego (domowego) użytku. Dodatkowe pozwolenia na reeksport zostały wydane na 23.130.407 kg i dla innych celów na 625 kg;
 • serwatka w proszku (dry whey) - ilość objęta kwotą kontyngentów w roku obrachunkowym 2008 wyniosła 3.198.000 kg i została wykorzystana w całości. Dodatkowe pozwolenia w celu reeksportu objęły 1.636.218 kg produktu. Pozwolenia na dodatkowy import w wysokości 8.679.616 kg zostały przyznane producentom pasz dla zwierząt;
 • mleko w proszku i skondensowane - kwoty kontyngentów wynoszące w 2008 r. 11.700 kg zostały w całości zarezerwowane na import z Australii, ale nie zostały wykorzystane z powodu braku podaży. Dodatkowe pozwolenia na reeksport zostały wydane na 4.319.251 kg, a na inne cele - 10kg;
 • śmietana (heavy cream) - wykorzystane w całości kwoty kontyngentów na 2008 r. na import śmietany o zawartości tłuszczu min. 23% w opakowaniach nie większych niż 200 ml wyniosły 394.000 kg. Dodatkowe pozwolenia reeksportowe zostały wystawione na 3.716.503 kg, a na inne cele - 15.028 kg;
 • wyroby ze składników otrzymywanych z mleka (products consisting of natural milk constituents) - w ramach obowiązującej w 2008 r. kwoty 4.345.000 kg wydano pozwolenia na 3.933.137 kg, ana reeksport na 733.483 kg;
 • przetwory spożywcze objęte kodem celnym 1901.90.33 (food preparations) - kontyngent taryfowy na 2008 r. wyniósł 70.000 kg i był przyznawany w zależności od kolejności zgłoszeń (first-come, first-served basis). Pozycja ta obejmuje surowce wykorzystywane w produkcji głownie słodyczy i lodów (soft-serve ice-cream). Wystawiono dodatkowe pozwolenia na reeksport na 31.730 kg. Na przetwory spożywcze objęte kodami 1901.90.31, 1901.90.53 i 2106.90.93 niebyło w 2008 roku przewidzianych kwot kontyngentów, ale wydane zostały pozwolenia na reeksport dla towarów objętych kodami 1901.90.33 na 42.276 kg, 1901.90.53 na 38.556 kg, 2106.90.93 na 403.480 kg. Dodatkowe pozwolenia na inne cele - zostały przyznane dla pozycji 2106.90.93 na 219.517 kg;
 • lody i jogurty - kwoty kontyngentów na rok 2008 wyniosły 484.000 kg dla lodów i 332.000 kg dla jogurtów i zostały wykorzystane: na lody - 357.532 kg, jogurty - w całości. Dodatkowe pozwolenia zostały przyznane dla jogurtów na 153.020 kg oraz na reeksport w wysokości 30.969kg;
 • mleko w proszku pełne i odtłuszczone oraz karma dla zwierząt - brak jest określonej kwoty kontyngentu, ale przyznane zostały pozwolenia na reeksport dla odtłuszczonego mleka w proszku na 4.147.079 kg, na 12.394.422 kg pełnego mleka w proszku i na 96.389 kg śmietany w proszku. Pozwolenia na inne cele zostały wydane na 19.219 kg dla odtłuszczonego mleka w proszku i na 6.514 kg pełnego mleka w proszku.

Warto nadmienić, iż poza kontyngentami taryfowymi, dodatkowym utrudnieniem w imporcie do Kanady jest konieczność spełniania przez produkt federalnych wymogów sanitarnych oraz przepisów dotyczących jego opakowania (etykiety i oznakowanie).

Szczegółowe informacje na temat kanadyjskich standardów dotyczących opakowań produktów znajduje się w na stronie WPHI w Montrealu pod adresem: https://canada.trade.gov.pl/pl/analizy-rynkowe/142401,etykietowanie-produktow-zywnosciowych-w-kanadzie.html

Instytucją nadzorującą jest federalna Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności (The Canadian Food Inspection Agency - CFIA).

CFIA stosuje odmienne zasady dopuszczenia na rynek według podziału asortymentowego. Dokładne warunki, jakim musi odpowiadać dany towar (i jego opakowanie), aby mógł być dopuszczony do obrotu na rynku kanadyjskim, opisane są na stronach internetowych:

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Pozycjonowanie

Pozycjonowanie stron internetowych – czynności on site i off site Pozycjonowanie witryn ...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Księgowość online

Księgowość dla przedsiębiorców Prowadzenie firmy wiąże się wprost z koniecznością prowa...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Gabinet kosmetyczny

Gabinet kosmetyczny – zabiegi kosmetologii medycznej Elight Kosmetologia medyczna Powstań...
Polska - Toruń 2021-10-14 Dodał: Jolanta Borkowska Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert