Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu
Napisz nam wiadomość
"Wysłanie wiadomości oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia korespondencji na Portalu Promocji Eksportu"

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, tel.: 22 262 98 99, 22 262 98 55.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest na podstawie Pani/Pana zgody, w celu prowadzenia korespondencji w związku z przesłanym przez Panią/Pana pytaniem. Prowadzona korespondencja jest archiwizowana.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest również podmiot przetwarzający świadczący usługę hostingu Portalu.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
 7. Przysługuje Pani/Panu:
     a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
     b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
     c) prawo do usunięcia danych osobowych;
     d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
     e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. "W celu wycofania zgody należy przesłać wiadomość na adres: uwagi_eksportuj@mpit.gov.pl"
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie.