Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuPubliczny system badań naukowych w Kanadzie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-06-17 16:27:47
kanada, wphi montreal, b & r, badania naukowe w kanadzie, instytuty naukowo-badawcze w kanadzie

Informacja na temat systemu publicznych instytutów naukowo-badawczych w Kanadzie.

Ogólne informacje

Federalne instytucje badawcze w Kanadzie zarządzane są przez Narodową Radę Badawczą Kanady (National Research Council of Canada; NRC). Rada ta jest organem rządowym (federalnym), powołanym na podstawie ustawy o Narodowej Radzie Badawczej Kanady z 1995 r. (National Research Council Act; tekst ustawy do pobrania poniżej), zadaniowanym przez trzech ministrów federalnych (Ministra Nauki, Innowacji i Rozwoju Gospodarczego; Ministra Nauki oraz Ministra Turystyki i Małej Przedsiębiorczości) i składającym się z trzech działów obejmujących 12 kluczowych obszarów badawczych (szerzej na ten temat poniżej). Rada zobowiązana jest do składania sprawozdań ze swojej działalności za pośrednictwem Ministra Przemysłu Kanady do Parlamentu Kanady (corocznie, w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu danego roku fiskalnego - tj. do końca lipca roku następującego po danym roku kalendarzowym; część finansowa takiego raportu jest opiniowana przed przekazaniem sprawozdania do parlamentu przez Audytora Generalnego Kanady). Poza sprawozdaniami z działalności Rada zobligowana jest do składania także innych sprawozdań, co wynika z innych aktów prawnych regulujących działalność tego organu, takich jak m.in. ustawa o dostępie do informacji (obowiązek przedstawiania raportu na temat udzielanych odpowiedzi na zapytania ze strony interesantów) czy ustawa o prywatności (obowiązek przedstawiania raportu na temat ochrony danych poufnych).

Rada dokonuje także audytów oraz ocen podległych jej instytutów badawczych, działów czy realizowanych programów. Celem takich wewnętrznych audytów jest zapewnienie oceny, niezależnej od ocen przygotowywanych przez zarządy danych instytucji, efektywności procesów kontroli i zarządzania tych instytucji. Audyty wykonywane są zgodnie z ustawą o administrowaniu finansami (Financial Administration Act; tekst ustawy do pobrania poniżej) oraz Polityką Audytów Wewnętrznych (Policy on Internal Audit, dokument do pobrania poniżej). Raporty z audytów oraz z ocen udostępniane są publicznie na stronie internetowej Rady (raporty; audyty).

Poza utworzeniem w/w organu rząd federalny Kanady przyjął również Program Wsparcia Badań Przemysłowych (Industrial Research Assistance Program). Program ten zarządzany jest przez w/w Radę, jego celem jest wspieranie działalności badawczej i rozwojowej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do infrastruktury badawczej (program ten ma być swoistą platformą, siecią dostępu do organizacji, programów, usług sektora R&D dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Federalne instytuty badawcze na ogół utworzone są w formie przedsiębiorstwa państwowego (Crown Corporation), raportującego do Parlamentu Kanady za pośrednictwem odpowiedniego ministra federalnego (przykład: Centrum Badawcze ds. Rozwoju Międzynarodowego, nadzorowane i raportujące do parlamentu za pośrednictwem ministra ds. polityki rozwojowej).

 

Cele statutowe działalności Narodowej Rady Badawczej Kanady.

Cele działalności Narodowej Rady Badawczej Kanady określone zostały w w/w ustawie o Narodowej Radzie Badawczej Kanady. W szczególności zadaniem Rady jest inicjowanie, wspieranie, promowanie badań naukowych i przemysłowych (szczegółowe zadania nałożone na Radę określone są w art. 5 w/w ustawy).

Misją Rady jest praca z klientami i partnerami, zapewnianie wsparcia innowacyjnego, badań strategicznych oraz usług naukowych i technicznych na potrzeby rozwijania i wdrażania rozwiązań spełniających obecne i przyszłe potrzeby sektora przemysłowego i społeczeństwa Kanady.

 

Zasady powoływania i oceny kierownictwa instytutów badawczych w Kanadzie.

Podstawowym aktem prawnym w zakresie utworzenia Narodowej Rady Badawczej Kanady jest wspomniana ustawa o Narodowej Radzie Badawczej Kanady. Ustawa ta przewiduje w szczególności, iż Rada składa się z Prezydenta Rady (5 letnia kadencja; główny organ wykonawczy), Przewodniczącego Rady (3 letnia kadencja; przewodniczy pracom Rady) oraz maksymalnie do dziesięciu członków Rady (3 letnia kadencja), mianowanych przez przedstawiciela Ministra Przemysłu Kanady spośród osób o uznanym doświadczeniu w sektorze badań i rozwoju. Rada zobligowana jest przeprowadzać swoje posiedzenia co najmniej 3 razy do roku (z inicjatywy Przewodniczącego Rady). Działalność Rady organizowana jest przez Komitet Wykonawczy Rady, składający się z Prezydenta Rady oraz co najmniej sześciu innych członków Rady.

Wszyscy pracownicy Rady są pracownikami federalnego sektora publicznego, przez co objęci są regulacjami dotyczącymi tej kategorii pracowników. W szczególności obowiązuje ich ustawa o lobbingu oraz ustawa o przeciwdziałaniu nadużyciom przez funkcjonariuszy publicznych, które to akty prawne zawierają regulacje mające zastosowanie do zatrudniania i oceny pracowników Rady. Ponadto zatrudnianie jej pracowników objęte jest również wewnętrznymi przepisami, ustanawianymi przez Radę. W szczególności takim dokumentem jest Kodeks postępowania Narodowej Rady Badawczej Kanady (National Research Council Code of Conduct, dokument do pobrania poniżej) czy też Polityka w zakresie konfliktów interesów i zakazu konkurencji Narodowej Rady Badawczej Kanady (NRC policy on conflict of interest and post-employment, dokument do pobrania poniżej).

 

Liczba instytutów badawczych w Kanadzie i reprezentowane branże.

Działalność Narodowej Rady Badawczej Kanady koncentruje się na działalności badawczej, ujętej w trzech działach tematycznych, obejmujących 12 kluczowych dla Kanady obszarów badawczych (są to obszary uznane przez rząd federalny Kanady za priorytetowe). Podział ten przedstawia poniższa tablica (szczegółowy opis poszczególnych programów znaleźć można na stronie internetowej Rady):

 

Dział tematyczny

Obszar badawczy

Technologie rozwojowe

Technologie IT / ICT

Miernictwo i standardy

Astronomia i astrofizyka

Technologie bezpieczeństwa i innowacyjne technologie

Nauki społeczne

Rozwój zasobów wodnych i lądowych

Ochrona zdrowia

Urządzenia medyczne

Inżynieria

Przemysł lotniczy i kosmiczny

Przemysł samochodowy oraz transportu naziemnego

Budownictwo

Energetyka, górnictwo oraz ochrona środowiska

Hydroinżynieria (oceany, wybrzeże, rzeki)

 

Informacja o poszczególnych jednostkach badawczo-rozwojowych, wchodzących w system Narodowej Rady Badawczej Kanady, wraz z danymi kontaktowymi do osób w poszczególnych jednostkach zamieszczona jest na stronie internetowej Rady).

 

Współpraca instytutów badawczych w Kanadzie z zagranicznymi jednostkami badawczymi.

Narodowa Rada Badawcza Kanady jest zainteresowana rozwojem współpracy jednostek nadzorowanych przez ten organ z zagranicznymi partnerami ze względu na nowe możliwości jakie tego rodzaju współpraca stwarza dla kanadyjskich podmiotów, głównie chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa (m.in. ze względu na możliwości wymiany informacji i wiedzy czy na dostęp do dodatkowych źródeł finansowania działalności badawczej). W tym celu Rada w czerwcu 2012 r. stała się stowarzyszonym partnerem sieci EUREKA, a od marca 2016 r. jest oficjalnym członkiem platformy Eurostars (mechanizm finansowania badań, utrzymywany przez sieć EUREKA i Komisję Europejską).

Ponadto Rada jest członkiem stowarzyszonym w Międzynarodowej Radzie Nauki oraz 30 innych międzynarodowych organizacjach naukowych (informacja na temat członkowstwa Rady w organizacjach międzynarodowych na stronie Rady).

Narodowa Rada Badawcza Kanady podpisuje również bilateralne porozumienia o współpracy (memorandum of understanding) z instytucjami partnerskimi z różnych krajów. Organ ten jest również zainteresowany podpisaniem takiego porozumienia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Polsce (projekt porozumienia jest rozpatrywany przez stronę polską).

Przykłady dotychczasowej współpracy kanadyjskich instytutów badawczych z zagranicznymi jednostkami badawczymi:
- kwiecień 2016 r. – podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Narodową Radą Badawczą Kanady a Brazylijską Instytucją Finansującą Badania i Projekty;
- marzec 2016 r. – rozpoczęcie naboru wniosków dla kanadyjskich i indyjskich przedsiębiorców zainteresowanych realizacją wspólnych projektów badawczych (obszary: zielone technologie, efektywność energetyczna, dostępne usługi zdrowotne, technologie IT / ICT, projektowanie elektroniczne, technologie wodne), w ramach podpisanego Porozumienia o współpracy pomiędzy Narodową Radą Badawczą Kanady a Indyjskim Globalnym Sojuszem Innowacyjnych Technologii;
- obecnie polskie i kanadyjskie ośrodki badawcze współpracują m.in. w obszarze technologii łupkowych, kooperacji w zakresie serii satelitów BRITE (po stronie kanadyjskiej w projekt zaangażowany był Institute for Aerospace Studies of Space Flight Laboratory of University of Toronto), czy też innowacyjnych badaniach neurologicznych w ramach ERA-NET NEURON II.

 

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu
Pliki do pobrania

Zal 1 - Ustawa o NCB
pdf | 224.17 KB
Pobierz
Zal 2 - Ustawa o administrowaniu finansami
pdf | 1.25 MB
Pobierz
Zal 3 - Polityka Audytów Wewnetrznych
pdf | 79.62 KB
Pobierz
Zal 4 - Kodeks postępowania NCB
pdf | 275 KB
Pobierz
Zal 5 - Polityka w zakresie konfliktu interesów
pdf | 184.94 KB
Pobierz