Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji Eksportu



System wspierania inwestorów krajowych i zagranicznych w Kanadzie

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Rafał Pawlak | 2016-04-25 14:30:22
kanada, wphi montreal, inwestowanie w kanadzie, system wspierania inwestycji w kanadzie, inwestycje

Informacja o systemie wspierania inwestorów w Kanadzie

Instytucją odpowiedzialną za politykę w zakresie wspierania inwestycji w Kanadzie jest Ministerstwo Innowacji, Nauki i Rozwoju Gospodarczego Kanady (https://www.ic.gc.ca/), które w obszarze działań zagranicznych wspierane jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu i Rozwoju Kanady (http://www.international.gc.ca/) i podległą pod ten resort sieć zagranicznych przedstawicielstw handlowych (http://tradecommissioner.gc.ca/), a w obszarze polityki fiskalnej – przez Ministerstwo Finansów Kanady (http://www.fin.gc.ca/). Działalność instytucji federalnych w tym obszarze wspierana jest także przez prowincjonalne instytucje zajmujące się inwestycjami, w tym zagranicznymi (wykaz takich instytucji w załączeniu, załącznik n1).

Podstawowym dokumentem w zakresie polityki inwestycyjnej rządu Kanady jest “Strategia inwestycyjna Kanady” (“Canada – Investment Strategy”) z listopada 2015 r. Zakłada ona, iż działania władz kanadyjskich w zakresie polityki proinwestycyjnej koncentrować się będą na inwestycjach w infrastrukturę przesyłową i środowiskową oraz infrastrukturę społeczną. Szczegółowe informacje na temat mechanizmów stymulowania inwestycji, założonych w w/w dokumencie, w załączonej Strategii (załącznik nr 2). Bieżące założenia polityki inwestycyjnej Kanady są natomiast zawierane w corocznych federalnych budżetach – założenia budżetu na rok 2016 powielają w zasadzie założenia z w/w strategii, tj. polityka inwestycjna Kanady koncentrować się będzie na inwestycjach w infrastrukturę przesyłową i środowiskową oraz infrastrukturę społeczną (na ten cel w roku fiskalnym 2016-2017, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., z budżetu federalnego ma zostać przeznaczoncyh niecałe 3,5 mld CAD; szerzej na ten temat: http://www.budget.gc.ca/2016/home-accueil-en.html).

Podstawowym aktem prawnym, regulującym działalność zagranicznych inwestorów w Kanadzie, jest ustawa o inwestycjach w Kanadzie z 20 czerwca 1985 r. (Investment Canada Act; aktualnie obowiązujący tekst ustawy w załączeniu, załącznik nr 3). Przyjęcie tej ustawy miało jednak na celu wprowadzenie mechanizmów kontroli napływu zagranicznego kapitału do Kanady pod kątem ew. zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego, nie zawiera jednak ona żadnych mechanizmów stymulowania napływu takich inwestycji. Poza w/w ustawą działalność inwestorów, w tym zagranicznych, regulowana jest szeregiem innych aktów prawnych, a dodatkowo w przypadku poszczególnych prowincji Kanady – także szeregiem aktów przyjętych przez władze prowincjonalne.

Ważnym elementem polityki rządu kanadyjskiego w zakresie tworzenia sprzyjających warunków i zachęcania inwestorów zagranicznych do inwestowania w Kanadzie jest budowanie odpowiedniej ochrony dla inwestorów zagranicznych w postaci bilateralnych umów o ochronie inwestycji i unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku Polski takie instrumenty mają już zastosowanie – odpowiednio „Umowa między Rządem RP a Rządem Kanady w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji” z 6 kwietnia 1990 r. oraz “Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu” z dnia 14 maja 2012 r. (teksty umów znaleźć można w Internetowej Bazie Traktatowej MSZ: http://www.traktaty.msz.gov.pl/). Dodatkowe mechanizmy ochrony zagranicznych inwestorów w Kanadzie zostały również przewidziane w „Kompleksowej umowie gospodarczo-handlowej pomiędzy Unią Europejską a Kanadą”, której wejście w życie zakładane jest w 2017 r.

Finansowe wsparcie dla realizacji projektów zagranicznych inwestorów w Kanadzie oferują natomiast dwie państwowe instytucje finansowe – „Export Development Canada” (EDC, kanadyjska państwowa agencja ubezpieczeń kredytowych; odpowiednik polskiej „Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych”) oraz „Business Development Bank of Canada” (BDBC; kanadyjski bank państwowy, którego działalność koncentruje się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, głównie małej i średniej; w Polsce zbliżoną funkcję spełnia „Bank Gospodarstwa Krajowego”). W szczególności EDC zapewnia finansowanie dla realizowanych w Kanadzie projektów zagranicznych inwestorów (inwestycje typu greenfield oraz brownfield), a także oferuje im, po zakończeniu inwestycji, dostęp do podstawowych produktów tej instytucji czyli instrumentów finansowego wsparcia eksportu produkcji danej firmy na rynki zagraniczne (pożyczki, linie kredytowe, ubezpieczenia, gwarancje, szerzej o programach tej instytucji na jej stronie internetowej: http://www.edc.ca/). Z kolei BDBC oferuje różnego rodzaju instrumenty finansowe (głównie kredyty) z okresem spłaty od 4 do 30 lat na finansowanie projektów zagranicznych inwestorów w Kanadzie (głównie na finansowanie projektów inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, wyposażenia czy kapitału ludzkiego).

Ważnym instrumentem oferowanego dla zagranicznych inwestorów wsparcia są różnego rodzaju ulgi i preferencje podatkowe i celne przewidziane w ramach tzw. zagranicznych stref handlu (foreign trade zone; FTZ). Instytucja ta to kanadyjski odpowiednik specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, z tym że w przeciwieństwie do rozwiązań przyjętych w Polsce inwestorzy zagraniczni zainteresowani skorzystaniem z rozwiązań oferowanych w ramach FTZ nie muszą lokalizować swojej inwestycji w określonych, z góry zdefiniowanych obszarach, ale mogą to zrobić w dowolnym miejscu w Kanadzie, a warunkiem skorzystania z oferowanych ulg jest spełnienie kryteriów przewidzianych w jednym z następujących programów realizowanych w ramach FTZ:

  • program zwolnień celnych (Duties Relief Program) – oferowane preferencje: zwolnienia celne; podstawowy warunek: eksport wyprodukowanych towarów poza Kanadę w ciągu czterech lat;
  • program refundacji (Drawback Program) – oferowane preferencje: zwrot kosztów ceł poniesionych przy eksporcie towarów; podstawowy warunek: eksport wyprodukowanych towarów poza Kanadę w ciągu czterech lat;
  • program magazynu celnego (Customs Bonded Warehouse Program) – oferowane preferencje: odroczenie / zwolnienie z ceł i podatków; podstawowy warunek: towary nie mogą podlegać znaczącemu przetworzeniu;
  • program eksportowego centrum dystrybucji (Export Distribution Centre Program) – oferowane preferencje: zwolnienie z podatków (odpowiedników VAT i podatku od sprzedaży) przy imporcie i krajowych zakupach określonych towarów; podstawowy warunek: podmiot zajmujący się działalnością eksportową, który nie zwiększa istotnie dodanej wartości w towarach eksportowanych;
  • program eksportu usług przetwórczych (Exporters of Processing Services Program) – oferowane preferecje: zwolnienie z podatków (odpowiedników VAT i podatku od sprzedaży) przy imporcie określonych towarów; podstawowy warunek: importowane towary muszą stanowić własność nierezydentów kanadyjskich i po przetworzeniu zostać reeksportowane.

Szerzej na temat rozwiązań oferowanych dla inwestorów w ramach w/w programów na portalu Ministerstwa Finansów Kanady, poświęconemu systemowi zagranicznych stref handlu: http://www.fin.gc.ca/ftz-zf/index-eng.asp.

Uzupełnieniem ulg i zwolnień celnych przewidzianych w ramach FTZ są również zerowe stawki ceł importowych na surowce i półfabrykaty służące do wyprodukowania końcowych wyrobów przemysłowych, a także możliwość bezcłowego wwiezienia przez inwestorów aportu inwestycyjnego do Kanady (zaawansowanych maszyn i urządzeń służących następnie do działalności produkcyjnej inwestora).

Ponadto w celu szerszego przyciągnięcia zagranicznych inwestorów do Kanady rząd kanadyjski uruchomił szereg programów promujących Kanadę jako miejsce lokowania inwestycji. Wśród programów, których końcowym beneficjentem mają być zagraniczne podmioty-potencjalni inwestorzy wymienić należy:

  • program “Inwestuj w Kanadzie – Zachęty dla Lokalnych Społeczności” (Invest Canada – Community Initiatives; ICCI) – program ten zakłada wsparcie, w postaci bezzwrotnych grantów w wysokości od 3.000 CAD do 300.000 CAD, dla lokalnych, kanadyjskich organizacji non-profit działających na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego na dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych realizacji rocznych projektów tych organizacji w zakresie podwyższenia potencjału i atrakcyjności inwestycyjnej danego regionu oraz zwiększenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych w celu stworzenia miejsc pracy, rozwijania innowacyjności i eksportu; szerzej na temat programu na portalu “Invest in Canada” (www.investincanada.com; zakładka “Invest” / Funding opportunities” / “Invest Canada-Community Initiatives”).
  • program “Zagraniczne Strefy Handlu – Program Marketingowy” (Foreign Trade Zones - Marketing Program; FTZ-MP) – program ten zakłada wsparcie, w postaci bezzwrotnych grantów w wysokości od 10.000 CAD do 150.000 CAD, dla organizacji regionalnych oraz organizacji typu non-profit na dofinansowanie 50% kosztów kwalifikowanych rocznych projektów tych organizacji w zakresie promowania istniejących w Kanadzie tzw. zagranicznych stref handlu (szerzej na temat programu na portalu “Invest in Canada” (www.investincanada.com; zakładka “Invest” / Funding opportunities” / “Foreign Trade Zones - Marketing Program”) oraz na wspomnianym już portalu “Zagraniczne Strefy Handlu”.

W odniesieniu natomiast do określonych sektorów gospodarki kanadyjskiej, na rozwoju których w szczególności zależy władzom kanadyjskim, realizowane są programy mające na celu zachęcenie podmiotów gospodarczych do zwiększenia zaangażowania i rozwoju działalności w danym sektorze (z reguły są one adresowane wyłącznie do podmiotów-rezydentów kanadyjskich). Obejmują one:

  • Program Rozwoju Badań Naukowych i Eksperymentalnych (Scientific Research and Experimental Development; SR&ED) – program ten zakłada odroczenie płatności i/lub obniżenie podatku i/lub zwrot środków od kwalifikowanych wydatków poniesionych w Kanadzie na badania i rozwój; szerzej na temat programu na jego stronie internetowej (http://www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/);
  • Fundusz Zaawansowanej Produkcji (Advanced Manufacturing Fund; AMF) – fundusz o kapitale 200 mln CAD zarządzany przez Federalną Agencję Rozwoju Gospodarczego Południowego Ontario, z którego środki przeznaczane były na wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii w celu zwiększenia produkcyjności (aktualnie wnioski do tego programu nie są przyjmowane), szerzej na temat programu na jego stronie internetowej: http://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/eng/h_01855.html;
  • Program Wsparcia Badań Przemysłowych (Industrial Research Assistance Program; IRAP) – program ukierunkowany na wspieranie firm zainteresowanych rozwijaniem i wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz ich zastosowaniem w produktach / usługach sprzedawanych na rynku; w ramach programu zainteresowane firmy mogą otrzymać usługi doradcze, wsparcie finansowe, wsparcie w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi ośrodkami badawczymi / odbiorcami technologii, a także wsparcie w zakresie zatrudniania młodych pracowników, szerzej na temat programu na jego stronie internetowej: http://www.nrc-cnrc.gc.ca/eng/irap/index.html;

Inwestorzy zagraniczni, którzy zarejestrują swoją działalność w Kanadzie jako podmioty prawa kanadyjskiego, mogą ubiegać się o różnego rodzaju federalne i prowincjonalne wsparcie (np. pożyczki, ulgi podatkowe) dla rozwoju działalności gospodarczej (wsparcie to jest głównie adresowane do start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorców, często kierowane jest do określonych kategorii przedsiębiorców czy regionów). Informację na temat dostępnych federalnych programów i prowincjonalnych programów wsparcia znaleźć można na rządowym portalu „Canada Business Network” (http://canadabusiness.ca; zakładka „Financing”).

Inwestycje w obszarze mieszkalnictwa (z reguły inwestycje osób prywatnych, rezydentów Kanady, osób z niskimi dochodami) wspierane są przez spółkę państwową – Kanadyjską Korporację ds. Hipoteki i Mieszkalnictwa (Canada Mortgage and Housing Corporation;), która oferuje różnego rodzaju mechanizmy sprzyjające inwestycjom mieszkaniowym (m.in. ubezpieczenia hipotek; ulgi podatkowe; szerzej na temat oferowanych mechanizmów wsparcia na stronie internetowej w/w spółki: http://www.cmhc-schl.gc.ca/en/index.cfm).

Z kolei w celu stymulowania dużych projektów inwestycyjnych w sektorze wydobywczym utworzony został specjalny podmiot – Biuro ds. Zarządzania Dużymi Projektami (Major Projects Management Office; MPMO; http://mpmo.gc.ca) – którego celem jest usprawnienie zarządzenia realizacją projektu inwestycyjnego poprzez usuwanie barier administracyjnych dla realizacji danego projektu.

Należy również podkreślić, iż poza w/w mechanizmami bezpośredniego wspierania inwestorów w Kanadzie zwiększeniu zainteresowania zagranicznych podmiotów bezpośrednim zaangażowaniem się na rynku kanadyjskim sprzyjają pozytywne oceny uwarunkowań do prowadzenia działalności gospodarczej w tym kraju – co wynika pośrednio z prowadzonej przez rząd kanadyjski całościowej polityki gospodarczej. Te pozytywne oceny wynikają np. z relatywnie prostych procedur zakładania działalności gospodarczej w Kanadzie (według raportu Banku światowego „Doing busienss 2015” Kanada uplasowała się na pierwszym miejscu wśród krajów G7 pod tym względem: najmniejsza ilość procedur – dwie - oraz najkrótszy czas – 1,5 dnia – niezbędny do rozpoczęcia działalności gospodarczej), niskiego obciążenia podatkowego biznesu (zgodnie z raportem PricewaterhouseCoopers Kanada plasuje się na drugim miejscu – ze średnią stawką 21,1% – w grupie krajów G20 pod względem niskości łącznego opodatkowania dochodów podmiotów gospodarczych) czy też wysokiej stabilności systemu bankowego (pierwsza pozycja w grupie krajów G7, według najnowszego raportu „Global Competitiveness Report 2015-2016”).

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Montrealu




Pliki do pobrania

Zal 1 - Development Agencies in Canada
pdf | 186.59 KB
Pobierz
Zal 2 - Canada Investment Strategy
pdf | 256.18 KB
Pobierz
Zal 3 - Investment Canada Act
pdf | 556.77 KB
Pobierz

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Sprzedaż maszyn

Sprzedaż urządzeń spawalniczych Sprzedaż spawarek Sprzedaż akcesoriów spawalniczych Sprzedaż m...
Polska - KOMORNIKI 2021-02-17 Dodał: Użytkownik Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Automaty wydające, vendingowe

ASD Systems - Producent automatów wydających. Automaty wydające i autorska aplikacja IDS wspomag...
Polska - BIELSKO-BIAŁA 2021-02-16 Dodał: HUBERT WRÓBLEWSKI Handel, IT/ICT, Produkcja pozostałych maszyn, Maszyny i urządzenia, Produkcja metalowych wyrobów gotowych Zobacz ofertę

sprzedaż fotowoltaiki

SOLAR Free Energy specjalizuje się w nowoczesnych systemach solarnych - od projektu, po montaż i ...
Polska - Warszawa 2021-02-12 Dodał: Karol Wójcik Budownictwo, Budownictwo i architektura, Ochrona środowiska, Energia i surowce odnawialne Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert