Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuCETA: Otwarcie kanadyjskiego rynku zamówień publicznych szansą dla polskich firm.

dodał: Rafał Pawlak | 2016-11-03 21:14:23 Wyślij Drukuj Pobierz
kanada, zamówienia publiczne, przetargi

Rząd Kanady dokonuje corocznie zakupów towarów i usług o przybliżonej wartości ok 16,5 mld CAD, współpracując w tym procesie z tysiącami dostawców. Zakupów w systemie publicznym dokonują w Kanadzie ministerstwa rządu federalnego, agencje rządowe, korporacje federalne (crown corporations), ministerstwa rządów prowincjonalnych oraz terytorialnych.

Każdego roku zawierane są tysiące kontraktów z sektorem prywatnym dla zaspokojenia potrzeb bieżących, a także umowy usługowe dla kontraktów wynikających z wcześniejszych zakupów towarów (w tym utrzymanie i naprawy maszyn i urządzeń).

Sfera zamówień publicznych rządu federalnego jest regulowana przepisami przede wszystkim następujących aktów prawnych:

Wytyczne dotyczące zamówień publicznych znajdują się również w: rozporządzeniach dotyczących zawieranych kontraktów (government contracts regulations), całościowych umowach dotyczących ziemi (comprehensive land claims agreements), polityce zawierania umów izby skarbowej (Treasury Board contracting policy) oraz krajowych i międzynarodowych umowach handlowych obowiązujących Kanadę.

Kanada jest stroną następujących umów międzynarodowych:

 • Północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu (North American Free Trade Agreement (NAFTA)) – razem z USA i Meksykiem;
 • Porozumienia WTO w sprawie zamówień rządowych (Government Procurement Agreement – GPA, które w Kanadzie znane jest jako AGP);

W najbliższym czasie (2017 r.) planowane jest wejście w życie umowy o wolnym handlu z Unią Europejską CETA (The Comprehensive Economic and Trade Agreement); umowa CETA została podpisana w Brukseli w dniu 30 października 2016 r.

O udzielenie zamówień publicznych mogą ubiegać się firmy posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i są zarejestrowane w Kanadzie.

Główną instytucją odpowiadającą za sprawy z dziedziny zamówień publicznych rządu federalnego jest Ministerstwo Robót Publicznych i Usług Rządowych (Public Works and Government Services Canada ‐ dalej: „PWGSC").

Podmioty upoważnione do udzielania zamówień publicznych w Kanadzie ze strony rządu federalnego to:

 • PWGSC
 • Poszczególne resorty (ministerstwa i agencje federalne), które otrzymały delegację do samodzielnego zamawiania dóbr i usług na własną rzecz.

Co do zasady instytucją prowadzącą procedury zamówień publicznych w imieniu rządu federalnego jest PWGSC. Jednakże, wiele ministerstw i agencji rządowych uzyskało delegację do zamawiania dóbr i usług o wartości nie wyższej niż 25,000 dolarów kanadyjskich (na pojedynczy kontrakt, wliczając obowiązujące podatki), bez udziału PWGSC. Pomimo otrzymanej delegacji do samodzielnego prowadzenia ww. zamówień, ministerstwa i agencje mogą zwracać się do PWGSC o przeprowadzenia zamówienia publicznego, jeżeli uznają, że jest to celowe dla zmniejszenia ryzyka w procesie zamawiania lub dla uzyskania korzyści efektu skali (niższej ceny przy zamówieniu większej ilości dóbr lub usług w skali rządu federalnego).

Szczegółowa lista (klasyfikacja) dóbr i usług (GSIN Codes) zamawianych przez PWGSC jest dostępna na stronie.

W pierwszym kroku procedury udzielania zamówienia publicznego zamawiający określają, czy zamówienie kwalifikuje się do postępowania w ramach tzw. Standing Offer albo Supply Arrangement.

Standing Offer jest to metoda wykorzystywana przez rząd federalny Kanady aby zakupić dobra i usługi od dostawców, w przypadku kiedy departamenty lub agencje federalne regularnie nabywają te same rodzaje dóbr lub usług, a także w sytuacji kiedy dany departament lub agencja wie, że będzie potrzebować określonych produktów lub usług (żywność, artykuły biurowe, papiernicze, sprzęt elektroniczny, paliwo), ale nie jest pewna w jakiej ilości. Standing Offers zbliżone są do tzw. zamówień ramowych. Standing Offer nie stanowi umowy (kontraktu), lecz jest wezwaniem/zaproszeniem do składania ofert przez potencjalnych dostawców. Każde wezwanie/zaproszenie jest wydawane w zależności od potrzeb zamawiającego i dla każdego z nich zawierana jest odrębna umowa (jest to tzw. call up). Procedura ta nie przewiduje żadnych negocjacji z oferentami. Jej istotą jest bezwarunkowe przyjęcie przez rząd federalny oferty przedstawionej przez potencjalnego dostawcę.

Supply Arrangement jest metodą stosowaną przez rząd federalny dla ustalenia listy wstępnie kwalifikujących się potencjalnych dostawców, od których rząd chce otrzymać ofertę cenową na dobra lub (częściej) usługi. Procedura ta znajduje zastosowanie przy następujących warunkach:

 • powtarzającego się zapotrzebowania u zamawiającego;
 • wynagrodzenie dostawcy jest oparte na limitach cen (z możliwymi dostosowaniami wyłącznie w dół);
 • zapotrzebowanie nie może zostać w sposób jasny określone, a rząd federalny otrzymuje oferty cenowe od wstępnie zakwalifikowanych potencjalnych dostawców dla specyficznych wymogów;
 • umowa ma standardowe warunki;
 • umowa dotyczy określonych okresów czasu;
 • zamówienia są składane na podstawie potrzeb zamawiającego.

Supply Arrangement jest jedynie procedurą postępowania, natomiast wiążąca prawnie umowa jest zawierana z dostawcą poprzez wypełnienie standardowego wzoru - nr PWGSC-TPSGC 9400-4 (Supply Arrangement Procedures)

Stosowanie postępowań Standing Offer i Supply Arrangement jest obowiązkowe dla rządu federalnego w przypadku zamówień obejmujących następujące 12 grup dóbr i usług:

 1. usługi wsparcia administracji i zarządzania;
 2. ubrania, wyposażenie indywidualne, insygnia, obuwie;
 3. komunikacja, wykrywanie, wyposażenie dot. radiacji, audio-wizualne, faks;
 4. paliwa, smary, oleje, woski;
 5. meble;
 6. sprzęt komputerowy ogólnego przeznaczenia, komputery, drukarki, tonery, oprogramowanie software i firmware
 7. pojazdy, samochody, ciągniki siodłowe, rowery, pojazdy śnieżne, pojazdy „All Terrain Vehicles” (ATV);
 8. przetwarzanie informacji i powiązane usługi telekomunikacyjne;
 9. maszyny biurowe, systemy obróbki tekstu, sprzęt nagrywania obrazu
 10. materiały biurowe, urządzenia i papier do drukowania i kopiowania;
 11. rekrutacja pracowników i personelu, usługi pomocy tymczasowej, poszukiwanie kadry zarządczej;
 12. usługi profesjonalne.

Gdy zamawiający określi, że zamówienie nie kwalifikuje się do postępowania w ramach trybu Standing Offer lub Supply Arrangement, możliwe są dwa tryby postępowania: postępowanie konkurencyjne i postępowanie niekonkurencyjne.

Postępowanie konkurencyjne jest co do zasady przeprowadzane dla zamówień o wartości większej niż 25.000 CAD dla dostaw towarów i 100.000 CAD dla usług architektonicznych i robót budowlanych (poszczególne prowincje mogą określać niższe progi np. w Nowej Szkocji jest to 10.000 CAD dla dostaw towarów i 25.000 CAD dla robót budowlanych). Taka a nie inna wartość podyktowana jest wysokością progów określonych w ogólno kanadyjskiej umowie o wolnym handlu, (która znosi ograniczenia w handlu pomiędzy poszczególnymi prowincjami i terytoriami Kanady) – Agreement on Internal Trade - AIT.

Postępowanie niekonkurencyjne – w tym trybie konieczne jest pisemne uzasadnienie przez ministerstwo lub agencję federalną wyboru tego trybu postępowania. Postępowanie niekonkurencyjne jest wykorzystywane wyłącznie w przypadku szczególnych okoliczności:

 • Nagłej konieczności, takiej jak katastrofa naturalna skutkująca utratą życia, zagrażająca znacznymi szkodami materialnym, itp. - np. trzęsienia ziemi, pandemie, itd.;
 • Szacowany koszt zamówienia nie przekracza 25.000 CAD dla dóbr i usług lub 100.000 CAD dla usług architektonicznych i budowlanych (gdy w ocenie rządu nie jest konieczne kierowanie się kryterium najlepszej ceny lub otrzymywanej wartości);
 • Istota zamówienia wskazuje, że zbieranie ofert nie leży w interesie publicznym (kwestie bezpieczeństwa narodowego i projekty wojskowe, np. zakup amunicji, materiałów wybuchowych, itp.);
 • Istnieje tylko jedna osoba zdolna do wykonania kontraktu (sugerowany dostawca posiada prawa własności intelektualnej, prawa autorskie lub patenty).

 

Składanie zamówienia

1. Rejestracja

Do startowania w zamówieniach publicznych ogłaszanych przez rząd federalny i złożenia oferty konieczna jest rejestracja w tzw. Supplier Registration Information (SRI) - bazie danych potencjalnych dostawców. SRI jest prowadzoną przez rząd federalny bazą danych potencjalnych dostawców, zainteresowanych dostarczaniem swoich produktów lub usług dla rządu federalnego. Rejestracja i utrzymywanie danych przedsiębiorcy w bazie SRI jest darmowe.

Przed rejestracją w bazie SRI konieczne jest wcześniejsze uzyskanie od Kanadyjskiej Agencji Podatkowej (Canada Revenue Agency) numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy, tzw. Business Number (BN). Numer ten składa się z 9 cyfr. W celu otrzymania BN zalecane jest zapoznanie się z informacjami na stronie

Rejestracja w SRI odbywa się poprzez stronę Buyandsell. W trakcie rejestracji przyporządkowuje się numery (kody) dóbr i usług, dostarczanych przez dane przedsiębiorstwo. Kody te są wykorzystywane przez zamawiającego przy przeszukiwaniu bazy danych potencjalnych dostawców. Pełna lista kodów dostępna jest po zarejestrowaniu i zalogowaniu się.

Po zarejestrowaniu się w SRI przedsiębiorca otrzymuje w ciągu 1 dnia roboczego pocztą elektroniczną numer identyfikacyjny stosowany w zamówieniach publicznych, tzw. Procurement Business Number (PBN), składający się z 9-cyfrowego numeru BN, dwóch liter i 4 dodatkowych cyfr identyfikacyjnych. Przykładowy numer PBN może wyglądać następująco: 123456789RT0001.

Rejestracja w SRI jest niezbędna dla zarejestrowania się w innych bazach danych potencjalnych dostawców rządu federalnego:

 • bazie ProServices (dawniej Professional Services Online „PS Online”) - bazie dostawców technologii informatycznych, usług konsultingowych oraz HR
 • bazie SELECT - bazie dostawców usług budowlanych, architektonicznych i inżynieryjnych (konsultingowych)
 • bazie Aboriginal Business Directory- bazie firm prowadzonych przez rdzennych mieszkańców Kanady- Aborygenów.

Baza ProServices służy identyfikowaniu przez rząd federalny potencjalnych dostawców dla zamówień poniżej progu ustalonego w Północnoamerykańskim Porozumieniu o Wolnym Handlu (NAFTA), tj. poniżej 78,500 CAD. Przed podjęciem próby zarejestrowania w ProService wskazane jest sprawdzenie, czy usługi oferowane przez przedsiębiorstwo mieszczą się w kategoriach objętych tą bazą danych. Listy kategorii usług objęte ProService są dostępne na stronie.

Warunki zarejestrowania w bazie ProServices to:

 1. Przedstawienie profilu przedsiębiorstwa;
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej w swoim sektorze, od co najmniej 1 roku;
 3. Przedstawienie planu zatrudnienia (tzw. HR Plan)
 4. Udane wykonanie, co najmniej trzech odpowiednich projektów profesjonalnych usług w okresie ostatnich 3 lat na rzecz rządu federalnego, rządów prowincji lub w sektorze prywatnym.

Baza SELECT zawiera listę akceptowanych przez rząd federalny potencjalnych dostawców usług: budowlanych, architektonicznych i inżynieryjnych, usług remontowych i konsultingu. PWGSC używa tej bazy danych do zapraszania do składania ofert w ramach zamówień związanych z nieruchomościami i mających wartość:

 • poniżej 89,600 CAD dla usług konsultingowych;
 • poniżej 100,000 CAD dla usług budowlanych.

Warunkiem rejestracji w bazie SELECT jest uprzednie dokonanie rejestracji w bazie SRI. Szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji w bazie SELECT dostępne są tutaj.

Aboriginal Business Directory- zawiera katalog firm prowadzonych przez rdzennych mieszkańców Kanady- Aborygenów. Ponadto baza zawiera informacje i wskazówki pomocne w realizacji oraz zawieraniu kontraktów z rządem federalnym. Szczegółowe informacje na stronie

Baza potencjalnych dostawców usług tłumaczenia

Zamawianiem usług dotyczących tłumaczeń na rzecz rządu federalnego zajmuje się Biuro Tłumaczeń (Translations Bureau), podległe PWGSC. Potencjalni dostawcy zainteresowani oferowaniem usług tłumaczenia powinni rejestrować się w prowadzonej przez ww. Biuro bazie dostawców usług lingwistycznych (Directory of Linguistic Services Suppliers). Przed rejestracją w tej bazie niezbędne jest uprzednie zarejestrowanie w bazie SRI. Instrukcje dotyczące rejestrowania w bazie dostawców usług lingwistycznych są zamieszczone pod . Szczegółowe informacje w powyższym zakresie można również uzyskać telefonicznie w Biurze Tłumaczeń pod nr tel. 1-855-997-3300 (Kanada, USA) lub +1 819-997-3300 lub poprzez e-mail: BTRepertoire.TBDirectory@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

 

Bazy osób do kontaktu w rządzie federalnym

Bazą zawierającą dane wszystkich urzędników rządu federalnego jest Government Electronic Directory Service w którym umieszczane są: imię i nazwisko urzędnika, jego oficjalny tytuł/stanowisko służbowe, numery telefonu i faksu, nazwa biura/instytucji w której jest zatrudniony i adres biura.

Historia zamówień

Rząd Kanady udostępnia historię udzielonych zamówień publicznych w ostatnich 3 latach. Informacje te są dostępne na stronie portalu Buyandsell pod adresem: https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/contract-history

W powyższej bazie można wyszukiwać informacje w celu poznania, jakie produkty i usługi są zamawiane przez poszczególne instytucje oraz informacji o konkurentach dla przedsiębiorstwa w ubieganiu się o przyznanie kontraktu. W bazie tej w szczególności publikowane są informacje, które ministerstwa i agencje wykorzystują PWGSC do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wartości kontraktów i nazwę podmiotu, z którym podpisano umowę.

Kolejnym źródłem informacji nt. udzielanych przez rząd federalny zamówień jest tzw. Proactive Disclosure - narzędzie prowadzone przez sekretariat kanadyjskiej izby skarbowej (Treasury Board of Canada Secretariat). Proactive Disclosure zawiera linki do stron internetowych poszczególnych resortów, na których obowiązkowo są publikowane informacje na temat wszystkich kontraktów zawartych przez te instytucje o w wartości powyżej 10,000 CAD. Listy tych kontraktów są publikowane w trybie kwartalnym i zawierają informacje nt. wartości kontraktów i podmiotu, z którymi została podpisana dana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Wyszukiwanie aktualnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłoszenia o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego przez rząd federalny są, co do zasady publikowane w systemie GETS - Government Electronic Tendering Service dostępnym na stronie portalu Buyandsell .

Zamówienia, których szacowana wartość nie przekracza progów określonych w umowach obowiązujących w Kanadzie, tj.: AIT (Agreement on Internal Trade - Porozumieniu o Handlu Wewnętrznym), NAFTA (North American Free Trade Agreement) i WTO-AGP (World Trade Organization - Agreement on Government Procurement - Porozumieniu nt. Zamówień Rządowych Światowej Organizacji Handlu), nie podlegają obowiązkowi publikacji w portalu Buyandsell.

Zamówienia, który wartość pozostaje poniżej ww. progów, zamieszczane są w bazach danych omówionych na początku, tj.:

 1. Supplier Registration Information (SRI);
 2. Professional Services;
 3. SELECT.

Progi wartości zamówień, których publikacja w Buyandsell jest obowiązkowa

Umowa

Dobra

Usługi

Projekty budowlane

North American Free Trade Agreement (NAFTA)

28,900 CAD

89,600 CAD

11,600,000 CAD

Agreement on Internal Trade (AIT)

+ 25,000 CAD

+ 100,000 CAD

+ 100,000 CAD

World Trade Organization Agreement on Government Procurement (WTO-AGP)

+ 221,400

221,400 CAD

8,500,000 CAD

Portal Buyandsell od 1 czerwca 2013 r. zastępuje wykorzystywany przez poprzednie 15 lat portal MERX. Dostęp do portalu jest bezpłatny. W ramach portalu funkcjonuje także system powiadamiania o zamiarze udzielenia przez ministerstwo lub agencję rządu federalnego zamówienia wybranemu dostawcy - tzw. Advance Contract Award Notification (ACAN). Informacja ACAN umieszczana jest na minimum 15 dni kalendarzowych i zawiera informację o zamiarze udzielenia zamówienia podmiotowi, który w ocenie rządu jest jedynym zdolnym do jego wykonania. Po ukazaniu się powyższego powiadomienia, dostawcy, którzy w swojej ocenie mogliby spełniać warunki zamówienia określone w ACAN, mają możliwość wyrażenia zainteresowania zamówieniem. Wówczas procedura wyboru dostawcy, tym razem w trybie konkurencyjnym, zaczyna się od początku. Ogłoszenie ACAN bardzo przypomina tzw. ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości „ex ante” z dyrektyw unijnych.

Informacje na temat przetargów zlecaniach przez agencje rządowe, korporacje federalne (crown corporations) publikowane są na portalu MERX . Dla przedsiębiorstw zarejestrowanych w MERX i posiadających numer PBN (Procurement Business Number - numer identyfikacyjny przedsiębiorstwa na potrzeby zamówień publicznych), pobieranie szczegółowej dokumentacji (np. specyfikacje) w ramach ofert publikowanych w portalu jest bezpłatne. W przypadku braku takiej rejestracji i nieposiadania numeru PBN, dostęp ten jest odpłatny i konieczne jest podawanie numeru karty kredytowej. Aktualny cennik tutaj.

 

Środki odwoławcze

Wykonawcy niezadowoleni z decyzji podjętych przez zamawiającego mają prawo do wniesienia odwołania. I tak, w przypadku zamówień objętych zakresem umów międzynarodowych odwołanie wnosi się do kanadyjskiego Międzynarodowego Trybunału Handlowego (Canadian International Trade Tribunal – CITT). CITT jest organem, który w sposób bezstronny i niezależny podejmuje rozstrzygnięcia w sprawie sporów między zamawiającymi i wykonawcami. Odwołanie do CITT możliwe jest w stosunku do każdej czynności zamawiającego i może je wnieść każdy oferent lub potencjalny oferent. Mandat CITT jest bardzo szeroki i obejmuje czynności podejmowane na różnych etapach postępowania o zamówienie publiczne, włącznie z oceną ofert i decyzją o udzieleniu zamówienia, a nawet w trakcie realizacji zamówienia. Odwołanie wnosi się co do zasady w terminie 10 dni od dnia, w którym odwołujący się powziął wiadomość o wystąpieniu okoliczności stanowiących podstawę do wniesienia odwołania. Szczegóły dotyczące wnoszenia odwołań oraz przebiegu postępowania odwoławczego można znaleźć w przewodniku wydanym przez CITT. Decyzja w sprawie odwołania jest podejmowana co do zasady w ciągu 90 dni, chyba że jest wniosek o pilne rozpatrzenie – wtedy ten termin ulega skróceniu o połowę; możliwe jest także wydłużenie postępowania odwoławczego, ale maksymalnie do 135 dni.
Odwołania w zakresie zamówień mniejszej wartości można z kolei wnosić do rzecznika zamówień publicznych (Office of the Procurement Ombudsman – OPO). OPO jest niezależnym organem, którego celem jest zapewnienie przejrzystości, otwartości i uczciwości procesu udzielania zamówień publicznych.

OPO rozpatruje skargi dotyczące udzielenia zamówień o wartościach mniejszych niż 25.000 CAD w przypadku dostaw i usług oraz 100.000 CAD w przypadku robót budowlanych oraz dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych niezależnie od ich wartości. Po zbadaniu sprawy OPO wydaje rekomendacje zamawiającemu dotyczące zaskarżonej decyzji (postępowania).

W Kanadzie nie ma natomiast systemu odwoławczego na poziomie prowincji i terytoriów.

 

Zamówienia na szczeblu poszczególnych prowincji i terytoriów Kanady

Każda z dziesięciu prowincji i trzech terytoriów Kanady posiadają swoje własne przepisy prawne dotyczące udzielania zamówień publicznych. Zamówienia na szczeblu prowincjonalnym są zazwyczaj regulowane przez prawo określone w statusach poszczególnych prowincji i terytoriów. Prowincje Kolumbia Brytyjska, Alberta i Saskatchewan są stronami Nowego Zachodniego Partnerskiego Porozumienia Handlowego (New West Partnership Trade Agreement – NWPTA). Porozumienie NWPTA wymaga, aby w przetargach o wartości powyżej przyjętych progów trzy prowincje i ich niższe jednostki udzielały zamówień w sposób niedyskryminujący dostawców z pozostałych dwóch prowincji.

Ważną rolę w kanadyjskim systemie zamówień publicznych pełni „Porozumienie w Sprawie Handlu Wewnętrznego” (Agreement on Internal Trade – AIT), które ma zapewnić równe traktowanie krajowych dostawców niezależnie od miejsca pochodzenia. Wymogom AIT podlegają wszystkie szczeble rządowe, w tym władze poszczególnych prowincji, uczelnie, szkoły i szpitale, czyli tzw. sektor MASH (municipalities, academia, school boards and hospitals). Porozumienie obejmuje zamówienia o wartości nie mniejszej niż 25,000 CAD w przypadku dostaw towarów i 100,000 CAD w przypadku usług, także budowlanych.

Szczegółowe informacje na temat prowincjonalnego systemu zamówień publicznych znajdują się na stronach poszczególnych prowincji, terytoriów oraz miast:

 

Alberta

The Alberta Purchasing Connection (APC) http://www.purchasingconnection.ca/

Service Alberta - Doing business with Government

http://www.servicealberta.gov.ab.ca/doing-business-with-government.cfm

Kolumbia Brytyjska

Doing Business with the BC Government

http://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/business/business-government

Manitoba

Procurement Services Branch: Manitoba http://www.manitoba.ca/mit/psb/buysell/selltogov.html

Aboriginal Procurement Initiative http://www.manitoba.ca/mit/psb/api/ab_proc.html

Sell your product or service to the City of Winnipeg http://www.winnipeg.ca/matmgt/bidopp.asp

Nowy Brunszwik

Procurement Services – New Brunswick Opportunities Network https://nbon-rpanb.gnb.ca/welcome?language=En

Nowa Fundlandia I Labrador

Supplier Development Program http://www.btcrd.gov.nl.ca/growing/sdi.html

Tenders — Selling to the Government of Newfoundland and Labrador http://www.gpa.gov.nl.ca/tenders/index.html

Terytoria Północno-Zachodnie

Doing business with the Government of the Northwest Territories https://contracts.fin.gov.nt.ca/psp/fsprod1/SUPPLIER/ERP/c/GNT_SS.GNT_LOGIN.GBL

NWT Business Incentive Program http://www.iti.gov.nt.ca/en/services/business-incentive-policy

Nowa Szkocja

Procurement Services (Nova Scotia) http://www.novascotia.ca/tenders/default.aspx

Nunavut

Doing Business with the Government of Nunavut http://www.nunavuttenders.ca/

Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti procurement http://nni.gov.nu.ca/regmain

Ontario

Doing Business with the Ontario Government https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/mbs/psb/psb.nsf/EN/forvendors

GreenFIT https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/mbs/psb/psb.nsf/English/GreenFIT

Aboriginal Procurement Program: bidding on government contracts

https://www.ontario.ca/page/aboriginal-businesses-bidding-government-contracts

Wyspa Księcia Edwarda

PEI tender opportunities http://www.gov.pe.ca/finance/index.php3?number=1041973

Quebec

Selling to the Government of Quebec http://www.tresor.gouv.qc.ca/faire-affaire-avec-letat/les-marches-publics/

Saskatchewan

SaskTenders https://sasktenders.ca/content/public/Search.aspx

City of Regina Tenders http://www.regina.ca/business/tenders/

Selling to the City of Saskatoon

https://www.saskatoon.ca/business-development/doing-business-city/provide-services-city

SaskPower Procurement http://www.saskpower.com/about-us/suppliers/doing-business-with-us/

Tenders from Saskatchewan Rural Municipalities http://sarm.ca/tenders

Saskatchewan Bid Depository Incorporated http://www.sbdi.ca/about.htm

Yukon

Procurement — Yukon Government http://www.hpw.gov.yk.ca/csb/procurement.html

Tenders and Proposals - City of Whitehorse

http://www.whitehorse.ca/about-whitehorse/advanced-components/tenders-rfp-rfq-bid-packages

 

 

Wnioski

 • Przedsiębiorstwa unijne będą pierwszymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, które uzyskają dostęp do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych w stopniu, jakiego nie oferuje żadna inna umowa międzynarodowa zawarta przez Kanadę;
 • Kanada po raz pierwszy otworzy, na zagraniczną konkurencję, rynek zamówień szczebla samorządowego, sektora użyteczności publicznej oraz przedsiębiorstw rządowych, stanowiących własność całkowitą lub częściową władz prowincjonalnych;
 • Kanada znacznie rozszerzy zakres przedmiotowy w dostępie do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych w sektorze energetycznym i transporcie publicznym, co daje dużą szansę polskim przedsiębiorstwom operującym w/w sektorach. Udział w zamówieniach publicznych może być jednym z aspektów współpracy gospodarczej z Kanadą w sektorze energetycznym, w której należy ona do światowych liderów. Transport publiczny - Polska ma bardzo dobrze rozwiniętą bazę do produkcji pojazdów do transportu publicznego a polskie firmy zdobyły już doświadczenie w przetargach europejskich. Polscy producenci mogliby więc szczególnie skorzystać na otwarciu kanadyjskiego rynku zamówień w tej dziedzinie.
 • Kanada zobowiązała się do publikowania ofert na rynku zamówień publicznych on-line, za pośrednictwem tzw. pojedynczego punktu dostępu w Internecie. To zwiększenie przejrzystości kanadyjskiego rynku zamówień publicznych ma szczególne znaczenie dla MSP, które są często pozbawione tych możliwości ze względu na brak łatwo dostępnych informacji o przetargach.

 

 

Kontakty i przydatne strony internetowe:

Strona internetowa "Buyandsell" federalnego Ministerstwa Robót Publicznych i Usług Rządowych (PWGSC): https://buyandsell.gc.ca/

Zapytania do Biura ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Oddziały Regionalne (Office of Small and Medium Enterprises (OSME) Regional Offices)

https://buyandsell.gc.ca/for-businesses/contacts-for-businesses/office-of-small-and-medium-enterprises-osme-regional-offices

Public Works and Government Services Canada:

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/

Supplier Registration Information (SRI):

https://srisupplier.contractscanada.gc.ca/index-eng.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1yZWdpc3Rlci5pbnRybyZpZD0x

ProServices:

http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/app-acq/sp-ps/index-eng.html

SELECT:

https://select.pwgsc-tpsgc.gc.ca/index-eng.cfm?af=ZnVzZWFjdGlvbj1sb2dpbi5mYV9kc3BfaW50cm8=&lang=eng

MERX:

http://www.merx.com

Government Electronic Directory Services:

http://sage-geds.tpsgc-pwgsc.gc.ca

Historia zamówień (Contract History - PWGSC):

https://buyandsell.gc.ca/procurement-data/contract-history

Przewodnik po procesie udzielania zamówień publicznych przez rząd federalny (PWGSC Supply Manual):

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/supply-manual

Standardowe Klauzule Zakupowe i Przewodnik Warunków Kontraktów (Standard Acquisitions Clauses and Conditions Manual - SACC):

https://buyandsell.gc.ca/policy-and-guidelines/standard-acquisition-clauses-and-conditions-manual

 

Analiza gospodarczo-handlowa Całościowego Gospodarczego i Handlowego Porozumienia z Kanadą (CETA) dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców - „Dostęp do kanadyjskiego rynku zamówień publicznych” opracowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostępna w pliku pdf "do pobrania" (na prawo od tekstu).

 

Źródło: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Montrealu

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Centrum likwidacji szkód powypadkowych

Miałeś wypadek albo stłuczkę i nie wiesz co zrobić? Nic straconego! Nasz zespół zajmie się Twoim ...
Polska - Pilzno 2021-10-21 Dodał: Omega Trucks Transport i logistyka, Pozostały sprzęt transportowy, Części i akcesoria samochodowe Zobacz ofertę

Zlewy i zlewozmywaki do twojej kuchni - SINK Quality

Nowoczesny design oraz najwyższa jakość zlewów granitowych – poznaj markę Sink Quality. Pasują on...
Polska - Siekierki Wielkie 2021-10-19 Dodał: Sink Quality Wyposażenie wnętrz Zobacz ofertę

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka służy pomocą w zakresie usług prawnych. Każda spraw...
Polska - ŁÓDŹ 2021-10-18 Dodał: Jarosław Baraniak Doradztwo/consulting/edukacja Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert